QQ机器人列表

在线:55 总数:245

昵称 QQ账号 群数量 好友数量 客户端版本 领养人QQ 在线情况 公开 配置 删除
可食用自走喵喵① 1490411346 18 21 go-cqhttp 1007048843 在线 下载
リズLiz 20****382 3 7 Mirai 100****558 在线 下载
芙妮娅 490114744 54 82 go-cqhttp 976967074 离线 下载
akimi 259****639 3 8 go-cqhttp 93****778 离线 下载
Hudor 235****153 24 33 go-cqhttp 207****376 离线 下载
摸了 428285659 8 7 go-cqhttp 3499779194 离线 下载
南瓜专用机 260****993 3 18 go-cqhttp 49****562 在线 下载
风见星纪子 276****308 3 6 go-cqhttp 304****101 离线 下载
王八威 2054565245 2 11 go-cqhttp 771219449 离线 下载
RiboBot 354****187 1 5 Mirai 35****960 离线 下载
水晶公 247****292 5 5 Mirai 165****982 离线 下载
北野机器狗 254****891 21 19 go-cqhttp 73****560 在线 下载
社畜备用獭 514351043 68 397 Mirai 1783896986 在线 下载
栗子蛋糕 1791627401 10 47 go-cqhttp 781829535 离线 下载
阿莉塞1号机 121****925 1 3 go-cqhttp 92****424 离线 下载
小咪咪 286582356 4 37 go-cqhttp 390535957 离线 下载
光明威 257****162 4 4 go-cqhttp 115****042 离线 下载
小小光 330****952 53 45 go-cqhttp 205****167 离线 下载
獭獭露 66****643 5 4 go-cqhttp 152****615 在线 下载
红烧牛肉盖饭 280****833 6 8 go-cqhttp 47****810 在线 下载
PS獭獭 216****773 6 4 go-cqhttp 130****262 离线 下载
QCBOT 3067320797 14 19 go-cqhttp 1725883497 离线 下载
机械屯 318****438 3 4 28****299 在线 下载
獭鱼威 676057463 3 6 Mirai 1779467384 离线 下载
阿邦呦 1460734148 14 12 go-cqhttp 1036023450 离线 下载
古典型华美宝石兽 248****081 7 9 Mirai 94****500 离线 下载
欧米茄 642080754 377 518 Mirai 1952837656 离线 下载
豆苗苗自走姬气人 180****667 3 17 go-cqhttp 40****003 离线 下载
Verniy 2309711704 4 8 go-cqhttp 872249629 离线 下载
阿日的测试獭 462916630 14 13 go-cqhttp 460267865 在线 下载
工具姬 277****966 2 6 go-cqhttp 81****537 离线 下载
咸鱼的喵娘 1589846503 3 2 go-cqhttp 465007196 离线 下载
人工奥密克戎型H-923 2208100914 3 15 go-cqhttp 1103348747 在线 下载
塔塔露的獭獭 1425336121 1 3 go-cqhttp 253232488 离线 下载
獭獭露 181****757 6 7 go-cqhttp 283****661 离线 下载
阿尔戈斯 270****443 4 6 go-cqhttp 236****116 离线 下载
开幕雷击 2119287104 9 16 go-cqhttp 923521678 离线 下载
蕾恩·布莱特 2825421874 1 6 go-cqhttp 27790559 离线 下载
梅蒂恩禁断型改二 2128077531 3 4 go-cqhttp 812451766 在线 下载
呆呆喵獭 1149104636 2 3 go-cqhttp 200741207 离线 下载
小粉鸟 2312539854 16 18 go-cqhttp 957895796 离线 下载
baka 874389392 5 4 go-cqhttp 627859067 离线 下载
Capoo 331****150 4 4 go-cqhttp 18****205 离线 下载
tako 2471347242 5 7 go-cqhttp 905607770 离线 下载
獭獭獭獭 3606837145 2 4 go-cqhttp 1299415013 在线 下载
獭獭露量产型 1139598943 11 17 go-cqhttp 1278367233 离线 下载
母肥超甜 1549485989 5 12 go-cqhttp 1269256277 离线 下载
吉签机器人 997717951 44 112 go-cqhttp 3198632454 在线 下载
獭獭备用机 1842918461 14 20 go-cqhttp 1139360349 在线 下载
獭宝 283****136 6 4 24****634 在线 下载
幼喵园_Official 214****438 17 12 294****750 在线 下载
blue 122****638 7 8 go-cqhttp 171****134 在线 下载
豆芽菜 48****963 1 2 go-cqhttp 34****319 离线 下载
吉祥福瑞 1036196887 175 178 go-cqhttp 3554307192 在线 下载
元宝 94****864 4 4 go-cqhttp 17****412 离线 下载
艾露喵 3363128983 216 604 go-cqhttp 475371123 离线 下载
小月饼 2708782214 14 29 go-cqhttp 1137097206 离线 下载
晴绘 2653959741 6 6 OICQ 435781231 离线 下载
北方摸鱼獭獭 1952975294 11 9 go-cqhttp 379144501 在线 下载
和泉时雨的南方度假獭獭 166****470 7 6 go-cqhttp 82****695 离线 下载
bot 2139254341 1 4 go-cqhttp 191198316 离线 下载
雪花 3121504558 11 6 go-cqhttp 2313375654 离线 下载
芝宝 317****434 5 3 go-cqhttp 171****141 离线 下载
胖精灵二代目 2369876452 5 3 go-cqhttp 1059845951 离线 下载
冰布子二号机 726789762 4 19 go-cqhttp 541647229 离线 下载
摁吃bot 1292281725 2 3 go-cqhttp 512992106 离线 下载
獭达林升格之链第一人 303****067 1 5 go-cqhttp 13****59 在线 下载
choo的獭獭 1849893892 5 4 go-cqhttp 1452652707 离线 下载
德丽傻 2946352625 44 77 1064307166 在线 下载
骰娘獭獭 773745016 81 174 Mirai 2313375654 离线 下载
纳尔札尔 278****363 2 3 go-cqhttp 13****403 离线 下载
小江江 362****538 2 3 go-cqhttp 23****250 在线 下载
积木娘_bot 1665912710 4 4 go-cqhttp 1391100387 离线 下载
獭獭 780025885 1 3 go-cqhttp 1903151146 离线 下载
肉狐狸 877648041 5 8 go-cqhttp 75968784 在线 下载
plim02 2314894614 6 2 go-cqhttp 1559653369 离线 下载
阿尔法獭 2969140346 12 11 go-cqhttp 16088403 在线 下载
玫瑰 3268007549 13 19 go-cqhttp 1654201 离线 下载
诗语凛 2449441900 11 31 go-cqhttp 931525956 离线 下载
大米二号机 1291825334 8 8 go-cqhttp 451982575 离线 下载
超天酱のbot 3393611729 8 11 go-cqhttp 786718038 在线 下载
机械伊丽亲 2801645319 6 18 go-cqhttp 1466762752 离线 下载
塔塔露 3591791046 8 14 go-cqhttp 469583624 在线 下载
twintania 115****590 -1 -1 176****175 离线 下载
备份工具人 366744731 1 9 go-cqhttp 21519503 离线 下载
沫丶小陌 3091686604 34 157 go-cqhttp 51624691 在线 下载
Ocat 1409073334 2 2 go-cqhttp 1822696796 离线 下载
獭獭王木木 2701736364 6 3 go-cqhttp 1328404897 离线 下载
鲨鲨比心号 2119428629 10 23 go-cqhttp 296964085 在线 下载
椎名真白 2418714239 2 4 go-cqhttp 1065518985 离线 下载
AI人形の笨蛋 362085078 12 6 Mirai 931525956 离线 下载
爱梅特赛尔克 3407916729 41 41 Mirai 1441017739 离线 下载
桑克瑞德 3551103745 3 4 Mirai 785901524 在线 下载
xwAvA 368666979 2 3 go-cqhttp 2441955789 离线 下载
方块喵喵 3256726260 67 91 go-cqhttp 243765005 离线 下载
库洛风控机 176****377 12 22 go-cqhttp 250****274 在线 下载
danny 298****437 3 6 go-cqhttp 142****813 离线 下载
强袭型獭獭 106****442 4 2 go-cqhttp 120****283 离线 下载
薛定谔的机器人 1056300493 1 4 go-cqhttp 1692925121 离线 下载
阿尔伯特x 1981409270 1 4 go-cqhttp 370915381 离线 下载
诺利姆 2032555985 2 3 go-cqhttp 76758343 离线 下载
混水摸鱼摆烂躺平獭獭 1187614542 5 3 go-cqhttp 2763838773 离线 下载
七宗云 728324784 -1 -1 935600973 离线 下载
内海彩 223****027 3 5 go-cqhttp 121****449 离线 下载
布布喵 2375572087 7 35 go-cqhttp 1057628603 离线 下载
古拉哈提亚 344****644 11 25 go-cqhttp 41****002 离线 下载
樱樱獭 1523507291 2 5 go-cqhttp 1040665250 在线 下载
南方飞行蟑蟑 171****640 4 5 Mirai 184****080 离线 下载
泡芙 2491391070 -1 -1 2690308073 离线 下载
Pilzz 3279472419 -1 -1 561769103 离线 下载
热心市民金先生 2189153025 8 2 go-cqhttp 956161235 在线 下载
Air CZ 71****863 6 6 Mirai 198****839 离线 下载
水泥 2507734426 8 26 Mirai 2750053749 在线 下载
克里斯的cp 2231926344 4 5 go-cqhttp 1962709076 离线 下载
笨蛋塔塔 3359995124 2 11 go-cqhttp 3166138846 离线 下载
吉田直树2 1004201057 75 85 go-cqhttp 1277150055 离线 下载
奶猹点读机 1821263028 6 7 go-cqhttp 1426001330 离线 下载
II型超智能机器人 1252329098 1 2 go-cqhttp 709346940 离线 下载
叫我小b好了 326****242 -1 -1 109****317 离线 下载
A.Sinai 2790145430 10 14 751776315 在线 下载
吉娃汪 334****085 -1 -1 54****260 离线 下载
太虚獭 1342326512 9 2 go-cqhttp 403749141 离线 下载
Ava 1349287471 8 14 go-cqhttp 2090460878 离线 下载
七海酱 2367637069 24 74 Mirai 1098534881 离线 下载
阿巴阿巴 2327109357 6 10 go-cqhttp 405135990 在线 下载
灰衣衣 2753478236 -1 -1 739790797 离线 下载
阿巴阿巴 93****464 -1 -1 40****990 离线 下载
天狼星灯塔 152****139 2 5 go-cqhttp 152****186 在线 下载
Qingzhi 543277790 -1 -1 897685411 离线 下载
猫猫 2969038440 6 37 go-cqhttp 1207692245 在线 下载
小东城呀 3115069488 3 2 go-cqhttp 2065434180 离线 下载
小小吉 101****877 6 3 go-cqhttp 74****769 离线 下载
nickna 1968427824 -1 -1 542207975 离线 下载
罗伯特 1691304629 -1 -1 471530224 离线 下载
百万吨橘猫 2034702486 2 3 OICQ 471699664 离线 下载
2323122 2101657562 8 4 go-cqhttp 3246983897 离线 下载
胖精灵三代目 3521476816 -1 -1 1059845951 离线 下载
Navi 1339906845 7 4 go-cqhttp 1557474095 在线 下载
獭獭 1262446342 -1 -1 694163437 离线 下载
星宫澪 3374175774 -1 -1 3569449041 离线 下载
花满缘 270584069 12 102 go-cqhttp 1179188149 离线 下载
波瑠卡 128****027 2 2 go-cqhttp 98****031 离线 下载
北方烟波獭獭 280364578 3 5 go-cqhttp 815422719 离线 下载
victin 1583187165 -1 -1 2780585282 离线 下载
第七天魔王 2274766791 -1 -1 1149590774 离线 下载
非全自动猫娘bot 236****396 3 3 go-cqhttp 21****937 在线 下载
罚单尼尔bot 101****855 7 8 go-cqhttp 191****560 离线 下载
海德林 516469458 -1 2 go-cqhttp 343840556 离线 下载
2740956903 972600969 -1 -1 972600969 离线 下载
剑盾小帅 3347626396 3 8 go-cqhttp 1031759184 离线 下载
莫古啵 3571593545 4 3 go-cqhttp 492549979 在线 下载
绫花 3364497072 -1 -1 2174970786 离线 下载
獭獭开 2037745926 -1 -1 1248211985 离线 下载
扎哈罗夫 295****043 1 2 Mirai 198****283 离线 下载
鲶鲶 1538344359 316 18 go-cqhttp 974910080 离线 下载
很皮的贤者獭獭 3623491651 5 6 go-cqhttp 996933802 在线 下载
春夏 11****115 10 13 go-cqhttp 52****066 离线 下载
fjj 3479555696 -1 -1 3338951094 离线 下载
白羽肥鸡 2186509334 4 5 go-cqhttp 39001476 在线 下载
Poro 338****142 13 3 go-cqhttp 77****47 离线 下载
舟叶 2733427290 11 31 go-cqhttp 2177178972 离线 下载
小猫缪可 263404028 -1 -1 643418979 离线 下载
丝瓜卡夫卡 55****773 2 13 go-cqhttp 34****873 离线 下载
wuer 219****140 2 1 go-cqhttp 32****036 离线 下载
拉哈布雷亚 151****452 4 6 Mirai 343****353 离线 下载
snowball2 1725383047 2 3 go-cqhttp 1277572647 离线 下载
橘酱 487062751 7 5 Mirai 172876874 离线 下载
希儿 3271550191 -1 -1 2044247343 离线 下载
艾露猫 458433145 3 4 Mirai 2044247343 离线 下载
伊卡洛斯 794420386 5 2 go-cqhttp 504664227 离线 下载
拉诺西亚香橙 2100506238 2 7 go-cqhttp 617067336 在线 下载
三宝 277****054 -1 -1 49****799 离线 下载
可爱獭獭 1849893892 -1 -1 503138373 离线 下载
希儿 2440145308 4 3 Mirai 2044247343 离线 下载
拉屎机器人 1633665846 -1 -1 785697314 离线 下载
Ram 1767562384 13 10 go-cqhttp 435781231 离线 下载
Ⅱ型人工智障 205****507 3 3 go-cqhttp 34****873 离线 下载
小猫 97427579 4 16 go-cqhttp 2472923 离线 下载
鸡赤展开 330****483 1 2 Mirai 75****733 离线 下载
舟叶 2546816723 -1 -1 2177178972 离线 下载
小忍 18****872 13 16 go-cqhttp 89****069 在线 下载
浅浅bot 3511997626 7 11 go-cqhttp 940498301 离线 下载
CoinaqrsBot 2300646078 13 4 go-cqhttp 21296949 在线 下载
御坂御坂 212666205 -1 -1 1025799490 离线 下载
超可爱獭獭 838428253 47 48 Mirai 2313375654 离线 下载
坠可爱滴猫娘 1951268871 -1 -1 1728485150 离线 下载
学者莫古力 2369477301 7 25 go-cqhttp 3012247844 离线 下载
烈烈 2267349483 -1 -1 1161601895 离线 下载
yuki 769496749 -1 -1 237494251 离线 下载
TATA 3502894103 1 3 go-cqhttp 807756207 离线 下载
宝石兽 1435858700 2 3 go-cqhttp 550680936 离线 下载
烧零 2494240230 6 7 go-cqhttp 1160938986 离线 下载
多啦A獭 2463625854 4 11 go-cqhttp 346291472 离线 下载
獭獭武士 3561319595 -1 -1 1749613786 离线 下载
德比bot 2912381164 1 3 go-cqhttp 1559142269 离线 下载
丛雨 272594304 -1 -1 2224263497 离线 下载
溯欲 2352520940 -1 -1 1727649 离线 下载
可怜的小王 2054282984 -1 -1 1727649 离线 下载
AUV 940659458 2 3 go-cqhttp 771821396 离线 下载
私用獭獭 2107252174 2 3 go-cqhttp 277838353 在线 下载
小塔2 1833689248 -1 -1 2228262290 离线 下载
bot 3288064734 -1 -1 2606254537 离线 下载
木木枭 2044280402 4 3 go-cqhttp 1183612451 在线 下载
汐玥 16****274 -1 -1 25****72 离线 下载
懂个六 2375799606 -1 -1 25954772 离线 下载
Soifa 1760595050 2 4 go-cqhttp 983275078 离线 下载
aady 317****349 2 4 Mirai 20****605 离线 下载
bot 1472235400 -1 -1 2246904752 离线 下载
CocytusVV 3312980253 -1 -1 623318523 离线 下载
玉藻前 2752905279 -1 -1 823640529 离线 下载
小玉藻 501692450 -1 -1 823640529 离线 下载
龙点妃 19****396 4 7 go-cqhttp 247****515 在线 下载
YAYA 319****520 2 3 go-cqhttp 13****676 离线 下载
大猫 234869429 4 5 go-cqhttp 2472923 离线 下载
变成大猫的獭獭 1929686962 -1 -1 2674952921 离线 下载
獭獭bot 353****618 3 3 go-cqhttp 140****390 在线 下载
镜中蝶 3192973791 5 3 go-cqhttp 945148333 在线 下载
小东城呀 1677410294 3 2 go-cqhttp 2065434180 在线 下载
tom 47****619 4 3 go-cqhttp 76****957 离线 下载
bibu 2651229698 -1 -1 2332317918 离线 下载
吃不饱 3226392309 -1 -1 3226392309 离线 下载
瓜瓜机器人 2877838297 -1 -1 598775742 离线 下载
小栗糕 3521259980 -1 -1 2239370470 离线 下载
摸鱼摸鱼 2334553099 -1 -1 836028798 离线 下载
什么怪人 599384959 -1 -1 390535957 离线 下载
肥肥14 17****116 -1 -1 26****870 离线 下载
夜雨微澜 508130737 12 7 go-cqhttp 956161235 在线 下载
黑鱼啵啵奶茶 946284271 7 3 go-cqhttp 956161235 在线 下载
阿日 3197840291 -1 -1 956161235 离线 下载
獭比 1960991947 -1 -1 1250073841 离线 下载
Zero-Two 3427346882 5 3 go-cqhttp 2220496937 离线 下载
狐狐 737414592 9 14 go-cqhttp 2423717954 离线 下载
牛肉饼 414756161 4 25 go-cqhttp 981657942 离线 下载
吉田直树3 3206680685 4 8 go-cqhttp 916386961 离线 下载
玛嘉烈试作机 2306433303 2 14 go-cqhttp 529287824 在线 下载
深海舌鲆鱼 92****028 8 14 go-cqhttp 45****363 在线 下载
吃什么 1369264167 -1 -1 1021732397 离线 下载
赛博宝石兽 2372216409 -1 -1 809398941 离线 下载
潘多拉星的猫猫 1489073475 -1 -1 1019842251 离线 下载
wowo111 1919667560 -1 -1 1919667560 离线 下载
emo 2331026618 -1 -1 1160938986 离线 下载
芽芽 1804973573 8 5 go-cqhttp 1263550742 离线 下载
呆呆獭 2033301977 -1 -1 1541023767 离线 下载
弱酸型阿莉塞 1950289315 -1 -1 459218106 离线 下载
komeiji 2923609228 -1 -1 2246904752 离线 下载

领养/更新机器人

想说的话

饼梦 2020-10-13 08:47:20
message user image
大家多多入住喵窝,有问题可以直接加喵窝群749288283
Bluefissure 2020-11-27 10:49:31
message user image
请参考Wiki使用本服务。
Bluefissure 2018-8-21 11:28:02
message user image
机器人数量达到上限后会停止新的机器人申请,可以参考取以下獭窝中领养獭獭(需要将链接地址进行对应替换)。 不同颜色表示:自动同意加群邀请好友邀请均同意
Bluefissure 2018-8-20 16:31:30
message user image
出现问题请联系獭爹,或加入群聊
Bluefissure 2018-8-17 23:14:30
message user image
领养教程点击此处
Bluefissure 2018-8-17 20:09:48
message user image
大家要对獭獭温柔一点哦~

其他獭窝